Download BABA MP3 - Metrolagu 321
Metrolagu 321

Download BABA Mp3

BABA [บาบอนัน] ยะรัง ล่าสุด | ณ.มัสยิดบาบอนัน กระโด ปัตตานี Anda dapat mendownload lalu memutar MP BABA dan juga MP3 lainnya yang Anda inginkan di metrolagu321site.com dengan gratis,cepat

Judul Lagu : BABA [บาบอนัน] ยะรัง ล่าสุด | ณ.มัสยิดบาบอนัน กระโด ปัตตานี
Ukuran : 22.68 MB
Durasi : 16:31
Source : Youtube Music

↓↓↓↓↓↓↓

บรรยายธรรม
โดย
ช่องนี้สร้างมาเพื่อแบ่งปันความรู้ เผยแพร่ศาสนา
การบรรยายของเหล่าบาบอทั้งหลาย มีลักหลายความรู้
_________________________________________________________________________________________
หลักๆ
1 ) การใช้ชีวิตตามซุนนะห์นบี ( ซ.ล )
2 ) ความรู้ด้านอากีดะห์ (อะลุลซุนนะหวัลยามาอะห์)
3 ) ความรู้ด้านฟิกฮ์ - การละหมาดที่ถูกต้อง และอื่นๆ
4 ) ความรู้ด้านตาซาวุฟ (การรักษา จิตใจทีงดงาม เป็นต้น)
และความรู้ต่างๆ ที่ท่านบาบอมอบให้ คือความรู้ทีต้องใช้ ทั้งดุนยาและอาคีเราะห์
_________________________________________________________________________________________
ขอขอบคุณท่านบาบอทั้งหลาย ที่ยังคงสอนและบรรยายเพื่อนำสู่ ท่านผู้ชมที่รับชม ได้รู้และเข้าใจ
และขอขอบคุณท่านผู้ชมทั้งหลาย ที่ยังคงอยู่เคียงข้างเรามาตลอด ระยะเวลานานพอสมควร
ขอบคุณครับ
#บาบอฟิกรีพงยาวี #บาบอล่าสุด
#บาบอลีลูโบะดือแย
#babosoh #บรรยายศาสนา #babasoh
#จาราเมาะ #อุสตะกีฮัจญ์และอุมเราะห์